Algemene voorwaarden

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen By Acte en haar klanten/ gebruikers van Tingsz.nl

2. Terminologie
2a. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Tingsz.nl

2b. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’ dan wordt bedoeld: de organisatie waarmee een overeenkomst is afgesloten voor levering van een online keuzeconcept aan haar medewerkers. De ‘klant’ is in deze een medewerker/ vrijwilliger van deze organisatie.

2c. Tingsz.nl is een handelsnaam van Acte de Présence B.V. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over By Acte, dan wordt bedoeld Acte de Présence B.V.

Bestelling
Door bestelling van de klant geeft de klant te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tingsz.nl.

De klant heeft een inlogcode nodig om geschenken te kunnen bestellen. Inlogcodes zijn onbeperkt geldig. Een vervaldatum kan, op verzoek van de opdrachtgever, worden ingezet. De klant wordt hiervan vooraf bij levering van de inlogcode door By Acte op de hoogte gebracht.

By Acte is niet aansprakelijk voor fouten die de klant gemaakt heeft bij het invullen van de bestelvelden. Geschenken worden geleverd volgens de door de klant ingevoerde specificatie. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De klant kan maar één keer één (of meerdere) geschenk(en) bestellen. Zodra de eerste bestelling is voldaan, vervallen eventuele overgebleven punten.

Verzendkosten
Er worden geen verzendkosten aan de klant doorberekend.

Correspondentie
Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van een email met de orderbevestiging. Orderbevestigingen worden dus niet per post verzonden.

Levertijd
Na ontvangst van de bestelling streeft By Acte ernaar voorraadproducten binnen 24-72 uur, na bestelling, te leveren. Echter alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de klant of opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens By Acte. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van By Acte of haar leidinggevend personeel.

Aflevering
De bestelling wordt bij de klant op het door hem/haar opgegeven afleveradres afgeleverd via een externe vervoerder. Wanneer een pakket niet bij de klant afgeleverd kan worden, wordt het pakket standaard bij de buren aangeboden. De klant ontvangt hiervan een notificatie in de brievenbus.

Indien de besteller van het geschenk noch de buren aanwezig zijn wordt het geschenk nog maximaal 3 keer aangeboden op een ander moment. Indien het pakket niet bezorgd kan worden, zal deze teruggestuurd worden naar By Acte. By Acte zal de klant trachten te contacteren teneinde het geschenk alsnog te kunnen afleveren.

Nalevering
By Acte is niet tot nalevering van bestelde geschenken verplicht, indien deze geschenken door haar of haar leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit het verkoopprogramma zijn vervallen. Voor meer informatie zie punt ‘Mededelingsplicht’.

Mededelingsplicht
Indien bestelde geschenken niet (meer) leverbaar zijn, zal By Acte de klant zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen, hiervan in kennis stellen. Indien mogelijk wordt een passend alternatief door By Acte aangedragen. De klant heeft de vrije keuze het alternatief te aanvaarden of te weigeren. Echter klant heeft nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens By Acte.

Beschadigde of defecte producten
Voor beschadigde en/of defect ontvangen geschenken verwijzen wij u naar de voorwaarden onder punt ‘reclamering’. Voor defecte artikelen binnen de garantietermijn verwijzen wij u naar punt ‘garantievoorwaarden’.

Reclamering
Reclamering dat een geschenk niet is ontvangen terwijl de systemen van By Acte alsmede de systemen van de vervoerder anders aangeven zal een verklaring “Geen ontvangst” getekend dienen te worden door de klant. Na retournering hiervan zal het geschenk alsnog verstuurd worden.

De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na ontvangst te controleren op gebreken. Reclameringen in verband met een eventueel beschadigde ontvangst, defect ontvangen geschenk of verkeerd verzonden geschenk, dienen binnen 24 uur na ontvangst bij By Acte te zijn ingediend.

By Acte beoordeelt de reclamering. Indien de reclamering gegrond is bevonden geeft By Acte schriftelijk aan naar welk adres het geschenk retour verzonden dient te worden. Het geschenk dient in de originele verpakking met bijsluiting van kopie van de bestelling te worden opgestuurd.

By Acte aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Geen reclamering
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamering op.

Garantievoorwaarden
Geschenk hebben standaard 12 maanden garantie. De garantieprocedure is als volgt:

Klacht melden: Een klacht dient schriftelijk of telefonisch binnen de garantietermijn met een uitgebreide omschrijving aan By Acte kenbaar te worden gemaakt. (Het product niet terugzenden).
2. Klacht behandeling: By Acte beoordeelt de klacht.
3. Informeren afhandeling klacht: Binnen 3 werkdagen wordt de klant geïnformeerd over de wijze van terugzenden, retouradres en verdere afhandeling van de klacht.
Klantenservice
De telefonische klantenservice van By Acte is bereikbaar, voor vragen, opmerkingen en suggesties, van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Naast telefonische ondersteuning kan de klant of opdrachtgever ook een e-mail sturen naar de klantenservice van By Acte. By Acte streeft ernaar binnen twee werkdagen e-mails te beantwoorden.

Aansprakelijkheidsbeperking
By Acte sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is By Acte niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie of artikelen die door middel van de website verkregen zijn.

By Acte, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke klant of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

By Acte is nimmer aansprakelijk: wegens niet-, of niet tijdige levering, in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), indien de klant of opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt, voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van een opzet of grove schuld van By Acte.

Niet-toerekenbare tekortkomingen
By Acte is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van By Acte alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

By Acte heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. By Acte is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is By Acte gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. By Acte behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Wijziging Algemene Voorwaarden
By Acte is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Wij adviseren de klant daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Disclaimer
Voor alle informatie die www.tingsz.nl staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met By Acte te mogen claimen of te veronderstellen.

By Acte streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan By Acte daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. By Acte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.tingsz.nl op deze pagina.